2036 خاستگاه ناشناخته 2036 Origin Unknown

پس از پایان اولین ماموریت مجهز در مریخ و یک تصادف وحشتناک، یک سیستم هوش مصنوعی قدرمتند به ویلسون کمک می کند تا او تحقیقات و اکتشافات خود را در سطح مریخ ادامه دهد. او می تواند مرجع مفیدی را کشف کند تا مریخ را به سیاره جدید انسانها نزدیکتر کند ولی…

فیلم های  مشابه