کیسه ای پر از تیله A Bag of Marbles

زندگی ماجراجویانه یک پسر یهودی به همراه برادرش که سعی می کنند از دست نازی ها در فرانسه اشغال شده توسط آلمان ها فرار کنند...

فیلم های  مشابه