پلیس سیار 1 Patlabor 1 : The Movie

متخصصان برای ساخت دو جزیره مصنوعی از رباتهای هوشمندی به نام لیبرها استفاده می کنند. این ماشین های کارگر قابلیتهای بسیار زیادی دارند. برخی از این ماشینها توسط افرادی شرور ربوده می شوند و شروع به تخریب شهر می کنند ....

فیلم های  مشابه