کارخانه آمریکایی American Factory

در شهر اوهایو در دوره‌ی پساصنعتی (اواخر قرن ۲۰) یک میلیونر چینی یک کارخانه‌ی جدید در باقی مانده‌ی محل رهاشده‌ی کارخانه‌ی جنرال موتور می‌زند و دو هزار کارگر آمریکایی را استخدام می‌کند. روزهای اولیه‌ی امید و خوش بینی با عقب نشینی خراب می شود در حالی که تکنولوژی پیشرفته ی چین با کارگران آمریکایی برخورد می کند.

فیلم های  مشابه