شبحی در قبرستان Ghost in the Graveyard

در یک شهر کوچک روحی وجود دارد که در تعقیب نوجوانانی است که در کودکی هنگام بازی در قبرستان شاهد قتل او بودند …...

فیلم های  مشابه