در میان علفزار بلند In the Tall Grass

وقتی که خواهر و برادرهای بکی و کال، فریادهای پسری جوانی را که در میادین چمن بلند گمشده است را می شنوند، تلاش میکنند که او را نجات دهند، اما با یک نیروی شرورانه که به سرعت آنها را از هم جدا می کند، روبرو شده و گرفتار می شوند...

فیلم های  مشابه