سه درصد - فصل 1 قسمت 1 3% - S01E01

در آینده ای نزدیک مردم به جای میروند که امکانات بسیار دارند و به اف شور معروف است....