این ما هستیم - فصل 1 قسمت 1 This Is Us - S01E01

ربکا دچار زایمان زودرس میشود. رندال پدر اصلیش را پیدا میکند. کوین با بحران شخصی و حرفه ای روبه رو میشود. کیت خودش را در موقعیت بدی پیدا میکند....